Les nouvelles

4-րդ կարգ

Չորրորդի հայերէնի դասապահերը- Երեքշաբթի(2 պահ), Հինգշաբթի(1 պահ) և Ուրբաթ(1 պահ)։

—————-
Երեքշ. Ապրիլի համար՝

——————
Հինգշ. 25 Ապրիլի համար՝
– գոց բաժին ունեցողները լման գոց պէտք է գիտնան իրենց մասը։
——————-
Ուրբաթ,26 Ապրիլի համար՝
– ընթ. 98-99
– բառեր՝ 1-3
– էջ 100 վերաքաղ ընել։